Bra att veta!
Nedan hittar du information rörande samfälligheten.

Stadgar
Läs föreningens stadgar. stadgar.pdf


Soppåsar för matavfall

Dessa finns att hämta i undercentralen, nycklar finns hos styrelsemedlemmarna.


Styrelsen för samfälligheten

Styrelsen ska verka för medlemmarnas bästa vilket bland annat innebär att teckna avtal, hantera föreningens ekonomi, ta fram och verkställa underhållsplan samt kalla till och genomföra årsmöte.
Vilka som ingår i styrelsen hittar du i menyn under fliken "Styrelsen"

Webbplats
Samfälligheten har denna webbplats, www.humlen.se, där vi bland annat publicerar protokoll från årsmöten och från senaste årets styrelsemöten.

Brevlåda
Samfälligheten har en egen brevlåda som sitter utanpå undercentralen (Humlebacken 62). Förutom post till samfälligheten kan medlemmar här lämna meddelande till styrelsen (anonymt om man vill).

In- och utflyttning
Det är viktigt att den som flyttar meddelar styrelsen om det samt om när utflyttningen sker. Meddela gärna styrelsen de nyas medlemmarnas namn och kontaktuppgifter.

e-postadresser
Styrelsen nås på: styrelsen@humlen.se
Boende i samfälligheten nås på: medlemmar@humlen.se

Parkering
Varje hushåll har en egen parkeringsplats i garaget som företrädesvis ska användas. Parkeringsplatserna vid husen är främst avsedda för besökare.

Garage
Alla hushåll har en egen plats i garaget. Här finns även möjlighet att förvara däck med mera i anslutning till sin plats eller i taket ovanför sin plats.

El-Bil
Om du har en el- eller hybrid bil som du avser att ladda på din garageplats. Informera styrelsen i förväg, sedan måste eluttaget anpassas av behörig elektriker - beställning görs av styrelsen. Eventuella kostnader för den anpassningen får den enskilde medlemen stå för. Samfälligheten kommer att debitera 250 kr pr månad att inbetalas på samfällighetens bankkonto Handelsbanken 6182 - 704 355 582, märk betalningen vilken adress som avses samt att det är betalning för elbil.

Fartgupp
I området finns två fartgupp. Det ena i höjd med garaget och det andra mellan Humlebacken 56 och nedre soprummet. De är borttagna under vintern för att underlätta snöröjningen.

Soprum och återvinning
Det finns två soprum i området. I varje soprum finns 2-3 kärl för hushållsavfall, 1 för metallförpackningar, 1 för plastförpackningar samt 1 för matavfall. Papperspåsar till matavfallet hämtas i vår undercentral. Nyckel till undercentralen finns hos Olof Wijnbladh (Humlebacken 26) samt Lasse Eriksson (Humlebacken 28).

SRV Återvinning ansvarar för hämtning av allt avfall.
Läs om hur du sorterar dina sopor på SRVs webbplats

Närmaste återvinningscentral finns i Flemingsberg.
Läs mer på SRVs webbplats


Städdagar
Vi har en gemensam städdag på våren och en på hösten. Förutom att det är en trevlig sammankomst är det ett sätt att hålla nere våra underhållskostnader. Det är viktigt att alla hushåll, i största möjligaste mån, deltar.

Telefoni, bredband och tv
Samfälligheten har ett tillsvidareavtal med Telia avseende telefoni, bredband och tv (Telia tripple play). Avtalet gäller alla hushåll och kan inte sägas upp av enskilt hushåll.
 

Leverantörer
Samfälligheten anlitar ett antal leverantörer för telefoni/bredband, fakturering, snöjning etc.
Kontaktmatris leverantörer (doc)

Lekplats
Lekplatsen är samfällighetens ansvar. Den underhålls och besiktas regelbundet. Lekplatsen får användas av personer som inte bor i samfälligheten.

Skog som tillhör samfälligheten
Samfälligheten äger en del mark med skog. Främst är det marken som ligger centralt i samfälligheten. Mark och vägar runt samfälligheten ägs och underhålls i huvudsak av kommunen.

Snöröjning
Vi har avtal med företaget Foria om att vid behov snöröja vägen och parkeringsplatserna ovanför garaget. Kommunen ansvara för vägen upp till i höjd med garaget.

Stegar
Samfälligheten har stegar i garaget som kan lånas fritt.

Gräsklippare
En bensindriven gräsklippare finns i undercentralen. Den är främst till för att klippa samfällighetens gräsmattor men kan lånas för att klippa på privata tomter.

Tvättning av bil, moped, motorcykel etc.
Detta får inte ske på samfällighetens område.

Varm- och kallvatten
Levereras av Södertörns Fjärrvärme. Kostnaden för den totala vattenförbrukningen faktureras hushåll efter användande. 

Fjärrvärme
Alla hus värms upp med fjärrvärme från Södertörns Fjärrvärme. Kostnaden för den totala uppvärmningen delas lika på alla hushåll. 

 

Undercentral
På Humlebacken 62 finns undercentralen för fjärrvärme samt varm- och kallvatten. Nyckel till utrymmet finns hos:
Styrelsemedlemmarna

 Fasadfärg
Här finns färgkoder för våra fasadfärger.
"Beige": S-2005-Y20R, "Vit": S-1002-Y, "Svart": 90.267
Vit och beige, är enligt ursprungs NCS-koderna. Den svarta är frammatchad utifrån den gamla färgen så därav den speciella koden. Färgen är Lasol, fasadmatt och kan beställas från Engwall o Claesson i Hagsätra: https://www.eoc.se/kontakta-oss


Underhållsplan

Plan finns för det långsiktiga underhållet av samfällighetens lokaler och mark. Läs underhållsplanen - uppdaterad januari 2021 (pdf)